BoxShadowsAnimator.

Interpolate(double, BoxShadows, BoxShadows) Method

Syntax

public override BoxShadows Interpolate(double progress, BoxShadows oldValue, BoxShadows newValue)

Parameters

Name Type Description
progress double
oldValue BoxShadows
newValue BoxShadows

Return Value

Type Description
BoxShadows