ITextInputMethodImpl.

SetOptions(TextInputOptionsQueryEventArgs) Method

Syntax

void SetOptions(TextInputOptionsQueryEventArgs options)

Parameters

Name Type Description
options TextInputOptionsQueryEventArgs

Return Value

Type Description
void