BoxShadows.

BoxShadows(BoxShadow) Constructor

Namespace
Avalonia.Media
Containing Type
BoxShadows

Syntax

public BoxShadows(BoxShadow shadow)

Parameters

Name Type Description
shadow BoxShadow

Return Value

Type Description
void