XmlnsPrefixAttribute.

XmlNamespace Property

Summary

XML Namespace
Namespace
Avalonia.Metadata
Containing Type
XmlnsPrefixAttribute

Syntax

public string XmlNamespace { get; }

Value

Type Description
string