DataGridRowGroupHeader.

OnPointerLeave(PointerEventArgs) Method

Namespace
Avalonia.Controls
Containing Type
DataGridRowGroupHeader

Syntax

protected override void OnPointerLeave(PointerEventArgs e)

Parameters

Name Type Description
e PointerEventArgs

Return Value

Type Description
void